Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor  Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim ul. Drzymały 26A.
  2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania  danych osobowych a także przysługujących w związku z tym praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
  3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim ul. Drzymały 26A – przetwarza  dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Przedszkolu nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

 

  1. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania funkcji publicznej szczególnie w zakresie dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej powierzonej Administratorowi
  2. wykonanie umów zawartych z kontrahentami Miejskiego Przedszkola nr 2
  3. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami  danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Gorzów Wlkp. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługują  następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych – na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
   • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczenia,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniono podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej Administratora
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem

 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody  na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie tej przysługuje  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora  danych osobowych, osobie,  której dane dotyczą przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie  danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim, przy czym podanie danych jest:

  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.