Statut Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 8/2022/2023 Rady Pedagogicznej

Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 września 2022 r.

STATUT Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy statut został uchwalony w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.);
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 ze zm.);
3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.);
4) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.);
5) Aktów wykonawczych do w/w Ustaw.
6) (uchylony)

 

 

Poniżej znajdują się pliki z pełną treścią statutu przedszkola oraz Uchwała Nr 8/2022/2023 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15.09.2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim.

  • statut_pm2.pdf

    STATUT Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

  • uchwala_statut_pm2.pdf

    Uchwała Nr 8/2022/2023 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15.09.2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim